Denna term är att endast användas för havs eller inre vattenvägar.
CIF-Inkoterms-2010-VINCULUM- Tullklarering Vladivostok-GK-IMPORT40Fabriks- eller lagerfabrikat eller säljareLeverans från fabrik eller lager till avgångsterminalenPlacering av gods på lastterminalenPlacera varor ombordStatlig gränsSjötransport till avlastningshamnenBoende vid tillfällig förvaring vid ankomsthamnen (lossning)Leverans av varor redo för lossning från fordonetMottagare WarehouseSäljarens kostnads- och ansvarsområde för CIFKöparens kostnads- och ansvarsområde CIFMoment av risköverföring när CIF!

"Kostnad, försäkring och Frakt"(" Kostnad, försäkring och frakt") betyder att säljaren levererar produkt ombord på fartyget eller tillhandahålla varorna så levererade. Risk förlust eller skada på varorna passerar när varorna är ombord. Säljaren är skyldig att ingå ett avtal och betala frakt och alla utgifter som är nödvändiga för leveransen av varorna till den angivna destinationshamnen. samt att ingå ett försäkringsavtal som täcker risken för förlust eller skada på varorna under transport.

Köparen borde vara medveten om att enligt CIF Säljaren är endast skyldig att försäkra försäkring med minsta täckning. Om köparen vill ha mer skydd genom försäkringar måste han antingen tydligt samordna detta med säljaren eller genomföra ytterligare försäkringar på egen bekostnad.

När du använder CIF Säljaren uppfyller sina leveransskyldigheter inte när varorna har nått sin destination, men när han levererar varorna till transportören på det sätt som anges i den valda termen.

Denna term innehåller två kritiska punkter, eftersom risken och kostnaderna passerar på två olika ställen. Avtalet bestämmer alltid destinationshamnen, men får inte ange leveranshamnen när risken övergår till köparen. Om avsändarhamnen är av särskilt intresse för köparen rekommenderas att parterna tydligt antyder det i kontraktet.
Parterna uppmuntras också att så exakt som möjligt bestämma punkten vid den överenskomna destinationshamnen, eftersom kostnaderna till den punkten bärs av säljaren. Säljaren måste tillhandahålla transportavtal som exakt återspeglar detta val. Om säljaren enligt sitt transportavtal bär kostnaderna för lossning vid den överenskomna punkten i destinationshamnen, har säljaren inte rätt att kräva ersättning för sådana kostnader från köparen, såvida inte parterna har kommit överens om något annat.

Säljaren måste leverera varorna antingen ombord, eller se till att de levererade varorna på ett sådant sätt på destinationen. Dessutom är säljaren skyldig att ingå transportavtal eller för att säkerställa ett sådant avtal. Pekar på kravet att "ge" tar hänsyn till de många försäljningskedjan, som används ofta i råvaruhandel.

CIF Det kan inte vara lämpligt när varorna överlämnas till en transportör innan de placeras ombord på ett fartyg, till exempel varor i behållare som är typiska för leverans till terminal. I det här fallet är det mer lämpligt att använda termen CIP.

CIF kräver säljaren att utföra tullformaliteterna för export, i förekommande fall. Dock är säljaren inte skyldig att utföra tullformaliteterna för import, betala importtullar eller utföra andra tullformaliteterna för import.

Term CIF Det är lämpligt för importören, eftersom exportören tar upp organisatoriska problem med leveransen av varorna och deras försäkringar. Men alla dessa kostnader kommer säljaren fortfarande att inkludera i priset på varorna.

 

Lär dig vad du behöver tänka på och ta när du väljer CIF Stäng listan över åtgärder för CIF
 • För att förtydliga i detalj paketens parametrar och egenskaper (inklusive märkning) är detta nödvändigt för efterföljande tullklarering av varor.
 • komma överens med säljaren om leveranshamnen för varorna;
 • definiera i avtalet leveranshamnen för varorna, eftersom säljaren uppfyller sina skyldigheter för leverans när han överför varorna till transportören;
 • komma överens med försäkringsbolaget villkoren för den ökade försäkringen, om det behövs (enligt CIF Säljaren måste tillhandahålla försäkring endast med minimal täckning);
 • få tillstånd om det behövs
 • betala tullavgifter för import av varor;
 • att utföra tullklarering av varor

Denna lista är inte fullständig och beror på det specifika fallet, under dessa leveransvillkor kan säljarens logistiker ge en lägre fraktkostnad jämfört med till exempel FOB, men det kan hända att det i slutändan, på grund av det faktum att köparen betalar olika hamnavgifter i ankomsthamnen och detta ökar den totala kostnaden, rekommenderas inte heller att använda denna term om last Det planeras att ske vidare över Ryssland i containertåg.

 

  

1. Allmänna skyldigheter för säljaren och köparen enligt villkoren CIF

A.1.Säljaren är skyldig att i enlighet med försäljningsavtalet förse köparen med varorna, handelsfakturanfakturasamt eventuella andra bevis på att varorna överensstämmer med villkoren i försäljningsavtalet, vilket kan krävas enligt kontraktets villkor. Alla handlingar som avses i A1-A10 kan ersättas med en likvärdig elektronisk post eller ett förfarande, om parterna är överens om det eller är gemensamt.
V.1. Köparen är skyldig att betala priset på varorna enligt försäljningsavtalet. Alla handlingar som avses i punkterna B1-B10 kan vara i form av en likvärdig elektronisk post eller annan procedur, om parterna är överens om det eller är vanligt.

2.Licenser, tillstånd, säkerhetskontroller och andra formaliteter under villkoren CIF

A.2.Om det behövs, säljaren måste på egen bekostnad och risk, en exportlicens eller annat officiellt godkännande och utföra alla tullformaliteter som krävs för export av varor.
V.2.Om så krävs, måste köparen få på egen bekostnad och risk importlicens eller annat officiellt godkännande och utföra alla tullformaliteter för import av varor och deras transport genom ett land.

3. Transport- och försäkringsavtal under villkor CIF

A.3.a) Transportavtal
Säljaren måste avtal eller skaffa ingående av transport av varor från en namngiven plats för leverans av kontraktet, om det bestäms vid tidpunkten för leverans till angiven destinationshamn eller, om så överenskommits, till vilken punkt som helst i en hamn. Transportavtalet måste göras av säljaren, om normala förhållanden och ge för transport av allmänt accepterade riktningen för fartyg av den typ som normalt används för transport av sålda varor.
b) försäkringsavtal
Säljaren måste på egen bekostnad bär last försäkring, motsvarande åtminstone den lägsta täckning, i enlighet med punkt "C" Institutskaya gäller transportförsäkring (Institute Cargo klausul) (LMA / IUA) eller andra liknande förhållanden. I försäkringsavtalet ska slutas med ett försäkringsbolag eller ett försäkringsbolag som har ett gott rykte, och att köparen eller någon person som har ett försäkrings intresse varorna, till höger anspråk direkt mot försäkringsgivaren.
Av köparen, är säljaren skyldig, förutsatt att köparen nödvändig information av säljaren att bära köparens bekostnad sådan tilläggsförsäkring, vilket är möjligt att få till exempel, i enlighet med punkterna "A" eller "B" Institutskaya gäller transportförsäkring (LMA / IUA) eller liknande villkor, och / eller beläggning motsvarande Institutsky gäller militära aktioner, och / eller universitets gäller strejker (LMA / IUA), eller andra liknande förhållanden.
Försäkring bör omfatta åtminstone som föreskrivs i köpeavtalet priset plus 10% (dvs 110%) och genomförs i valutan i köpeavtalet.
Försäkring bör tillhandahålla varor som sträcker sig från leverans av produkten, i enlighet med punkterna A4 och A5 och, åtminstone till en namngiven destinationshamn.
Säljaren skall förse köparen med försäkringen eller annat bevis på försäkring.
Dessutom måste säljaren ge köparen på köparens begäran, risk och kostnad (om eventuella kostnader) information som kan behövas för att köparen för att höja säkerheten.
V.3.a) Transportavtal
Köparen har ingen skyldighet att säljaren att ingå ett avtal om transport.
b) försäkringsavtal
Köparen har ingen skyldighet att säljaren att ingå ett försäkringsavtal. Dock måste köparen ger säljaren på egen begäran, nödvändig information för att ge extra försäkring krävs av köparen, enligt punkt A3 b).

4. Leverans och accept av varor under villkor CIF

A.4.Säljaren skall avlämna varan, antingen genom att placera den på tavlan eller genom att tillhandahålla varor levererade på det sättet. I detta och i ett annat fall måste säljaren leverera varorna den dag eller inom den överenskomna tiden och på ett sätt som är typiskt för denna hamn.
V.4.Köparen måste ta emot godset så snart de har levererats i enlighet med punkt A4 och ta varorna från bäraren vid angiven destinationshamn.

5. Överföring av risker under förhållanden CIF

A.5.Säljaren skall bära alla förlust eller skada på varorna tills den levereras i enlighet med punkt A4, med undantag av risken för förlust eller skada under de omständigheter som anges i punkt B5.
V.5.Köparen står för alla risker för förlust eller skada på godset från tidpunkten för leverans i enlighet med punkt A4.
Vid utebliven betalning från köparen skyldighet att anmäla i enlighet med punkt B7 skall han bära alla risker för förlust eller skada på godset från överenskommet datum eller den dag som löpte ut den avtalade leveranstiden, under förutsättning att varorna uttryckligen var individualiserad som en handelsvara, som är föremål överenskommelse.

6 Fördelning av kostnader under villkor CIF

A.6.Säljaren skall betala:
 • Alla utgifter relaterade till varorna fram till tidpunkten för leveransen i enlighet med punkt А4, med undantag för utgifter som betalats av köparen enligt punkt Б6.
 • fraktkostnader och andra utgifter som anges i A3 a), inklusive kostnaderna för lastning av varorna ombord på fartyget och eventuella avgifter i samband med lossning av varorna i den överenskomna avloppshamnen, som debiteras säljaren enligt transportavtalet,
 • försäkringskostnader som anges i punkt A3 b)
 • om nödvändigt, kostnaden för de tullformaliteter som krävs för export av varor, liksom uppgifter, skatter och avgifter som betalas vid export, liksom kostnaderna för transporten genom något land, om de debiteras säljaren enligt villkoren i transportavtalet.
V.6.Köparen måste, med förbehåll för bestämmelserna i punkt A3, betala:
 • alla utgifter som hänför sig till varorna från tidpunkten för leveransen i enlighet med punkt А4, utom i förekommande fall kostnaden för tullformaliteter vid export av varor samt skatter, avgifter och andra utgifter som skall betalas vid export enligt vad som anges i punkt А6 d);
 • alla kostnader och avgifter som hänför sig till varorna under transit före ankomst till den överenskomna destinationshamnen, såvida inte sådana kostnader och avgifter inte är tillämpliga på säljaren enligt transportavtalet,
 • Kostnaden för lossning, inklusive lightering och portavgifter, om inte sådana kostnader och avgifter belastas av säljaren enligt transportavtalet.
 • Eventuella extra kostnader som uppstått på grund av att säljaren inte skickat meddelandet i enlighet med punkt 7, från det avtalade datumet eller från det att avtalet slutdatum för leverans löpte ut, förutsatt att varorna uttryckligen var individuella som varor som omfattas av avtalet.
 • i förekommande fall kostnader för betalning av skatter, tullar och andra officiella avgifter samt utförandet av de tullformaliteter som skall betalas vid import av varor och kostnaden för att transportera det genom något land, såvida inte sådana kostnader och avgifter inte ingår i transportavtalet till säljaren ;
 • Kostnader för tilläggsförsäkring som tillhandahålls på köparens begäran, enligt avsnitt A3 b) och B3 b).

7.Anmälan till köpare och säljare under villkor CIF

A.7.Säljaren måste ge köparen rätt meddelande, så att köparen att vidta åtgärder som normalt krävs för att han kan utföra mottagande av godset.
V.7.Om köparen har rätt att bestämma tid för transport och / eller punkt för mottagande av varorna vid angiven destinationshamn, måste han stå till säljaren på grund meddelande därom.

8. Dokumentation på leverans under villkor CIF

A.8.Säljaren måste på egen bekostnad i god tid för att ge köparen med den vanliga transportdokumentet till den överenskomna destinationshamn.
Sådan transportdokument bör omfatta varorna enligt avtalet och vara daterat inom den avtalade transporten, för att ge köparen rätt att kräva varorna från transportören vid destinationshamnen och, om inte annat avtalats, att köparen sälja varan under transporten genom överföring av köpare i efterföljande eller anmälan till transportföretaget .
Om transportdokumentet är förhandlingsbart och utfärdats i flera exemplar, måste en köpare vara en fullständig uppsättning original.
V.8.Köparen måste acceptera transportdokument som utfärdats i enlighet med punkt A8 om det överensstämmer med avtalet.

9. Kontroll, förpackning, märkning och inspektion av varor under förhållanden CIF

A.9.Säljaren måste bära kostnaderna för de kontroller (kontroll kvalitet, mätning, vägning, räkning) som är nödvändiga för leverans av varor i enlighet med punkt A4 samt kostnader för kontroll före skeppning av gods som föreskrivs av myndigheterna i exportlandet.
Säljaren måste på egen bekostnad försäkra sig om att varorna förpackas, om det inte är vanligt inom industrin att leverera de varor som anges i kontraktet i uppackad förpackning. Säljaren kan förpacka varorna på ett sådant sätt som är nödvändigt för hans transport, såvida inte köparen informerar säljaren om de särskilda förpackningskraven innan avtalet ingås. märkning Förpackade varor måste genomföras på ett korrekt sätt.
V.9.Köparen ska betala kostnader för obligatorisk inspektion av varor före leverans, utom när sådan kontroll utförs på uppdrag av myndigheterna i exportlandet.

10. Hjälp med att skaffa information och relaterade kostnader på villkoren CIF

A.10.Om så behövs, är säljaren skyldig att tillhandahålla köparen eller för att hjälpa honom att få, på begäran av köparen på egen risk och bekostnad, dokument och information, inklusive viktig säkerhetsinformation, vilket kan kräva att köparen till varorna import och / eller transportera det till den slutliga destination.
Säljaren skall ersätta Köparen för alla kostnader och avgifter som har förorsakats köparen att få eller ge hjälp med att få handlingar och uppgifter som avses i punkt B10.
V.10.Köparen är skyldig att informera säljaren om kraven i samband med informationssäkerhet, så att säljaren kan agera i enlighet med punkt A10.
Köparen skall ersätta säljaren hade haft kostnader och avgifter för att tillhandahålla eller göra hjälp med att få handlingar och uppgifter, som anges i punkt A10.
Om det behövs, skall köparen vara skyldig att tillhandahålla säljaren eller underlätta leverans av säljaren, på begäran av säljaren, på hans risk och bekostnad, dokument och information, inklusive viktig säkerhetsinformation som kan kräva att säljaren transport, export av varor och för transport genom en land.