Beskrivning av typiska certifieringssystem för överensstämmelse

1 certifieringsprogram

1-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökan lämnas in till certifieringsorganet för produkters ansökan om certifiering med den medföljande tekniska dokumentationen.
 • behandling av ansökan och antagande av ett beslut av det av produktcertifieringsorganet
 • Urval av certifieringsorgan av produktprover för testning.
 • provning av produktprover av ett ackrediterat testlaboratorium
 • Certifieringsorganets utförande av produktanalys av produktionstillståndet
 • generaliseringen av certifieringsorganet av produkter av testresultaten och analys av produktionsstatus och utfärdande av en intyg om överensstämmelse till sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • kontroll av certifierade produkter.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och se till att de tillverkade produkterna överensstämmer med tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Produktcertifieringsmyndigheten analyserar den tekniska dokumentationen som lämnats av sökanden och informerar sökanden om beslutet om ansökan som innehåller villkoren för certifiering.

Certifieringsorganet tar produktprover från sökanden för provning.

Prover testas av ett ackrediterat testlaboratorium på uppdrag av produktcertifieringsorganet, som förses med en testrapport.

Analys av sökandens produktionstillstånd utförs av certifieringsorganet. Resultaten av analysen dokumenteras i en akt.

Med positiva resultat från tester och analys av produktionsläget utarbetar produktcertifieringsorganet intyg om överensstämmelse och ger den till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela certifikatets giltighetstid genom att testa produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium och (eller) analysera produktionsstatus. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden i förväg anmäla produktcertifieringsmyndigheten, vilken bestämmer om nya prov är nödvändiga och (eller) analys av produktionstillståndet.

2 certifieringsprogram

2-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökningsansökan till certifieringsorganet för produktansökan med certifikat med den medföljande tekniska dokumentationen, som nödvändigtvis innehåller ett certifikat för förvaltningssystemet (en kopia av intyget) som utfärdats av certifieringsorganets styrsystem, bekräftar att förvaltningssystemet uppfyller kraven i de tekniska föreskrifterna.
 • övervägande av ansökan och antagande av certifieringsorganets produkter av beslutet om certifiering av produkter
 • Urval av certifieringsorgan av produktprover för testning.
 • provning av produktprover av ett ackrediterat testlaboratorium
 • certifieringsorganets certifiering av produkterna från analysen av den tekniska dokumentationen som lämnats in av sökanden, resultaten av provning av produktprover och utfärdandet av ett intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • inspektionskontroll över certifierade produkter, kontroll över stabiliteten i förvaltningssystemet.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stabiliteten i förvaltningssystemet och produktionsvillkor för tillverkning av produkter som uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Ansökan indikerar det dokument för vilket förvaltningssystemet är certifierat enligt det faktum att ett eller flera dokument kan upprättas i de tekniska föreskrifterna, för vilka förvaltningssystemet är certifierat.

Samtidigt lämnar sökanden ett intyg till ledningssystemet (en kopia av intyget).

Behandling av ansökan, urval och provning av prover.

Om analysen av teknisk dokumentation och tester är positiv upprättar produktcertifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till den sökande.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela giltighetsperioden för ett konformitetscertifikat genom att testa produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium och analysera resultaten av kontrollkontrollen av en certifieringsorgan för ledningssystem för ett certifierat förvaltningssystem. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

3 certifieringsprogram

3-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökan lämnas in till certifieringsorganet för produkters ansökan om certifiering med den medföljande tekniska dokumentationen.
 • övervägande av ansökan och antagande av certifieringsorganets produkter av beslutet om certifiering av produkter
 • Urval av certifieringsorgan av produktprover för testning.
 • provning av produktprover av ett ackrediterat testlaboratorium
 • analys av provresultat och utfärdande av ett intyg om överensstämmelse med sökanden
 • märkning partier av produkter med ett enda cirkulationsmärke.

Sökanden utgör den tekniska dokumentationen och lämnar in en ansökan om certifiering av produktionsbatchen till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Ansökan måste innehålla identifierande egenskaper hos partiet och dess produktenheter.

Certifieringsorganet informerar sökanden om beslutet om ansökan, som innehåller villkoren för att utföra certifiering.

Certifieringsorganet utför batchidentifiering och provtagning för provning av sökanden.

Test av produktionsbatch (satsprovtagning) utförs av ett ackrediterat testlaboratorium på uppdrag av den certifieringsorgan som testprotokollet tillhandahålls.

Om testresultaten är positiva utfärdar certifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

4 certifieringsprogram

4-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökan lämnas in till certifieringsorganet av en ansökan om certifiering med bifogad teknisk dokumentation.
 • överväganden av ansökan och beslut om det av certifieringsorganet
 • provning av varje produktionsenhet av ett ackrediterat testlaboratorium
 • analys av provresultat och utfärdande av ett intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden utgör den tekniska dokumentationen och lämnar in en ansökan om certifiering av en produktionsenhet till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Ansökan måste innehålla identifierande tecken på en produktionsenhet.

Certifieringsorganet informerar sökanden om beslutet om ansökan, som innehåller villkoren för att utföra certifiering.

Enhetstesterna utförs av ett ackrediterat testlaboratorium på uppdrag av den certifieringsorgan som provrapporten tillhandahålls.

Om testresultaten är positiva utfärdar certifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

5 certifieringsprogram

5-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökan lämnas in till certifieringsorganet av en ansökan om certifiering med bifogad teknisk dokumentation.
 • överväganden av ansökan och beslut om det av certifieringsorganet
 • en certifieringsorgan som genomför en projektstudie
 • Certifieringsorganet utför analysen av produktionsvillkoret.
 • generalisering av forskningsresultatets resultat och analys av produktionsstatus och utfärdande av intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • inspektionskontroll över certifierade produkter.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och se till att de tillverkade produkterna överensstämmer med tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Certifieringsorganet informerar sökanden om beslutet om ansökan, som innehåller villkoren för att utföra certifiering.

Certifieringsorganet utför en undersökning av produktdesignen genom att analysera den tekniska dokumentationen för vilken produkten tillverkas, resultaten av de utförda beräkningarna och provningen av experimentella produktprover.

Resultaten av produktdesignstudien registreras i ett uttalande där certifieringsorganet bedömer produktdesignens överensstämmelse med de angivna kraven.

Analys av tillståndstillståndet hos sökanden utförs av certifieringsorganet. Resultaten av analysen dokumenteras av en handling.

I händelse av positiva resultat av produktdesignstudien och produktionsförhållanden analyserar certifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela certifikatets giltighetstid genom att testa produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium och (eller) analysera produktionsstatus. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden skriftligen i förväg underrätta certifieringsorganet om vilken ny test och (eller) analys som krävs produktionsstatus.

6 certifieringsprogram

6-kretsen innehåller följande procedurer:

Ansökningsansökan till certifieringsorganet för produktansökan med certifikat med den medföljande tekniska dokumentationen, som nödvändigtvis innehåller ett certifikat för förvaltningssystemet (en kopia av intyget) som utfärdats av certifieringsorganets styrsystem, bekräftar att förvaltningssystemet uppfyller kraven i de tekniska föreskrifterna.

 • utföra av certifieringsorgan av produktionsprojektet
 • generalisering av resultaten av analysen av teknisk dokumentation, inklusive resultaten av undersökningen av produktdesignen och utfärdandet av ett intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • Kontrollkontroll över certifierade produkter (kontroll över stabiliteten hos kvalitetsledningssystemet).

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stabiliteten i förvaltningssystemet och produktionsvillkor för tillverkning av produkter som uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Ansökan indikerar det dokument för vilket förvaltningssystemet är certifierat enligt det faktum att ett eller flera dokument kan upprättas i de tekniska föreskrifterna, för vilka förvaltningssystemet är certifierat.

Samtidigt lämnar sökanden ett intyg till ledningssystemet (en kopia av intyget).

Certifieringsorganet analyserar den tekniska dokumentationen, genomför en studie av produktdesignen i enlighet med och med positiva resultat upprättar och utfärdar ett intyg om överensstämmelse för produkten till den sökande.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela giltighetsperioden för konformitetscertifikatet genom att testa produktprover i testlaboratoriet och analysera resultaten av kontrollkontrollen av certifieringsorganet för ledningssystem för det certifierade hanteringssystemet. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden skriftligen anmäla certifieringsorganet, vilket beslutar om nya prov är nödvändiga.

7 certifieringsprogram

7-kretsen innehåller följande procedurer:

 • Ansökan från certifieringsorganet av en ansökan om certifiering
 • överväganden av ansökan och beslut om det av certifieringsorganet
 • en typcertifieringsorganisation
 • Certifieringsorganet utför analysen av produktionsvillkoret.
 • generalisering av forskningsresultatets resultat och analys av produktionsstatus och utfärdande av intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • inspektionskontroll över certifierade produkter.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och se till att de tillverkade produkterna överensstämmer med tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Certifieringsorganet informerar sökanden om beslutet om ansökan, som innehåller villkoren för att utföra certifiering.

Certifieringsorganet utför testning av produkttyp på ett av följande sätt:

 • forskningsprov för den planerade produktionen som en typisk representant för alla framtida produkter;
 • analys av teknisk dokumentation, provning av produktprover eller kritiska komponenter i produkter.

Resultaten av en typstudie registreras i ett uttalande där certifieringsorganet bedömer produkttypens överensstämmelse med de fastställda kraven.

Analys av tillståndstillståndet hos sökanden utförs av certifieringsorganet. Resultaten av analysen dokumenteras av en handling.

Om resultaten av typen av forskning är positiva och produktionsläget analyseras, utfärdar certifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela certifikatets giltighetstid genom att testa produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium och (eller) analysera produktionsstatus. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden skriftligen i förväg underrätta certifieringsorganet om vilken ny test och (eller) analys som krävs produktionsstatus.

8 certifieringsprogram

8-kretsen innehåller följande procedurer:

Ansökningsansökan till certifieringsorganet för produktansökan med certifikat med den medföljande tekniska dokumentationen, som nödvändigtvis innehåller ett certifikat för förvaltningssystemet (en kopia av intyget) som utfärdats av certifieringsorganets styrsystem, bekräftar att förvaltningssystemet uppfyller kraven i de tekniska föreskrifterna.

 • överväganden av ansökan och certifieringsorganets beslut att intyga produkter
 • en typcertifieringsorganisation
 • generalisering av resultaten av analysen av teknisk dokumentation, inklusive resultaten av en typstudie och utfärdandet av ett intyg om överensstämmelse med sökanden
 • rita ett enda överklagande
 • inspektionskontroll över certifierade produkter (kontroll över stabiliteten i förvaltningssystemet).

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stabiliteten i förvaltningssystemet och produktionsvillkor för tillverkning av produkter som uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Ansökan indikerar det dokument för vilket förvaltningssystemet är certifierat enligt det faktum att ett eller flera dokument kan upprättas i de tekniska föreskrifterna, för vilka förvaltningssystemet är certifierat.

Samtidigt lämnar sökanden ett intyg till ledningssystemet (en kopia av intyget).

Certifieringsorganet analyserar de inlämnade dokumenten, bedriver forskning och med positiva resultat förbereder och utfärdar ett intyg om överensstämmelse för produkten till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Produktcertifieringsorganet utför kontrollkontroll över certifierade produkter under hela giltighetsperioden för ett konformitetscertifikat genom att testa produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium och analysera resultaten av kontrollkontrollen av en certifieringsorgan för ledningssystem för ett certifierat förvaltningssystem. Om resultaten av kontrollkontrollen är positiva anses validiteten av intyg om överensstämmelse anses vara bekräftad enligt vad som anges i kontrollkontrolllagen. Om resultaten av kontrollkontrollen är negativa, gör produktcertifieringsorganet ett av följande beslut:

 • upphäva intyg om överensstämmelse
 • återkalla intyg om överensstämmelse.

Beslut som tagits av produktcertifieringsorganet meddelas sökanden.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden skriftligen anmäla certifieringsorganet, vilket beslutar om nya prov är nödvändiga.

9 certifieringsprogram

9-kretsen innehåller följande procedurer:

Ansökan lämnas in till certifieringsorganet av produkter i ansökan om certifiering med bifogad teknisk dokumentation, vilket nödvändigtvis innefattar:

 • information om forskningen
 • Provningsrapporter utförda av tillverkaren eller ett ackrediterat testlaboratorium
 • intyg om överensstämmelse för komponentmaterial och produkter eller testrapporter (om sådana finns)
 • Certifikat för kvalitetsledningssystem (om tillgängligt)
 • dokument som bekräftar att de angivna produkterna överensstämmer med de tekniska föreskrifter som gäller för det, utfärdat av utländska certifieringsorgan
 • Andra dokument som direkt eller indirekt bekräftar att produkterna överensstämmer med de fastställda kraven.
 • övervägande av ansökan och antagande av certifieringsorganets produkter av beslutet om certifiering av produkter
 • utföra och sammanställa av certifieringsorganet resultaten av analysen av teknisk dokumentation och utfärda en intyg om överensstämmelse till sökanden
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stabiliteten i produktionsvillkoren för tillverkning av produkter som uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och lämnar in en ansökan om certifiering av sina produkter till ett av de produktcertifieringsorgan som har denna typ av produkt inom ackrediteringsområdet.

Certifieringsorganet informerar sökanden om beslutet om ansökan, som innehåller villkoren för att utföra certifiering.

Certifieringsorganet analyserar teknisk dokumentation, resultat av beräkningar, produkttester och andra dokument som direkt eller indirekt bekräftar att produkterna överensstämmer med de fastställda kraven.

Resultaten av analysen av teknisk dokumentation av produkter görs i slutsatsen, där certifieringsorganet bedömer produktens överensstämmelse med de fastställda kraven.

Om resultaten av analysen av den tekniska dokumentationen av produkter är positiva utfärdar certifieringsorganet ett intyg om överensstämmelse och utfärdar det till sökanden.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

I det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerade försäkran om överensstämmelse, utförd i en enda form av produktcertifieringsorganet, görs en inmatning.

Vid ändringar i produktens konstruktion (sammansättning) eller dess produktionsteknik, som kan påverka produktens överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter, ska sökanden skriftligen anmäla certifieringsorganet, vilket beslutar om ytterligare studier är nödvändiga.

Sammanfattande tabell över typiska system för överensstämmelse certifiering

Kretskort Schema-element Ansökan sökanden Dokument som bekräftar att
Produkttester Skattning av produktion Inspektion kontroll
1S produkttestning produktionsanalys provning av produktprover och (eller) produktionsförhållanden analys För produkter som tillverkas i serie. Tillverkare, inklusive utländska, om det finns en person som är auktoriserad av tillverkaren inom tullunionen intyg om överensstämmelse för massproducerade produkter
2S produkttestning certifikat för ledningssystemet produkttestning och styrsystem kontroll
3S produkttestning - - För satsproduktion (enprodukt) Säljare (leverantör), tillverkare, inklusive utländska intyg om överensstämmelse för en sats av produkter
4S test av enstaka objekt - - intyg om överensstämmelse för en enda produkt
5S produktdesign studie produktionsanalys provning av produktprover och (eller) produktionsförhållanden analys För produkter som tillverkas i serie om det är helt omöjligt eller svårt att bekräfta att kraven uppfylls vid provning av färdig produkt Tillverkare, inklusive utländska, om det finns en person som är auktoriserad av tillverkaren inom tullunionen intyg om överensstämmelse för massproducerade produkter
6S produktdesign studie certifiering
system
management
Test
prover
produkter och
inspektion
kontroll
system
management
7S typtest produktionsanalys provning av produktprover och (eller) produktionsförhållanden analys För komplexa produkter avsedda för serie- och massproduktion, samt vid planering av utsläpp av ett stort antal produktändringar Tillverkare, inklusive utländska, om det finns en person som är auktoriserad av tillverkaren inom tullunionen intyg om överensstämmelse för massproducerade produkter
8S typtest certifikat för ledningssystemet produkttestning och inspektionskontrollsystemhantering
9S baserad på analys av teknisk dokumentation - - För en sats av produkter med begränsad volym som tillhandahålls av en utländsk tillverkare eller för komplexa produkter avsedda att utrusta företag inom tullunionens territorium Tillverkare, inklusive utländska, om det finns en person som är auktoriserad av tillverkaren inom tullunionen intyg om överensstämmelse för ett begränsat produktionsparti