Avdelningens överklagande av beslut, handlingar eller utan tullmyndigheters handlingar till en högre tullmyndighet

Varje person har rätt att överklaga tullorganets eller hans tjänstemans beslut, handling eller inaktivitet, om ett sådant beslut, enligt den här personens åsikt, kränker hans rättigheter, friheter eller berättigade intressen, skapar hinder för deras genomförande eller på ett olagligt sätt ålägger honom någon skyldighet.

Deltagares beslut, handlingar eller passivitet får överklagas av deltagarna FEA eller av intresserade parter i en högre tullmyndighet och / eller i domstol, och användningen av ett avdelningsöverklagandeförfarande är fördelaktigt för båda parter.

För FEA-deltagare och berörda parter är avdelningens överklagande en möjlighet att återställa kränkta rättigheter så snart som möjligt.

För tullmyndigheten ger ett överklagande en möjlighet att korrigera sina egna misstag och förhindra uppträdande av en rättegång och eventuell återkrav av budgetmedel i samband med ett rättsligt överklagande. Det är värt att notera det tullmyndigheterna sträva efter att lösa tvister i väntan på rättegången.

Federal lag om tullförordning nr 289-ФЗ av augusti 3 2018, ändrade förfarandet för överklagande av beslut, handlingar eller utan tullmyndigheters handlingar.

Tänk på de viktigaste aktuella kraven när du lämnar in ett klagomål till tullmyndigheten

Klagomålet lämnas in till den högre tullmyndigheten genom tullmyndigheten, vars beslut, handling eller passivitet klagas över. Fristen för övervägande bestäms beroende på vilken tullmyndighet klagomålet skickades till.

Klagomålet måste granskas av den överordnade tullmyndigheten inom en månader från dagen för mottagandet av tullmyndigheten som är behörig att behandla klagomålet.

Om klagomålet inte lämnas in genom tullmyndigheten, vars beslut, handling eller passivitet om klagomålet (med undantag för beslut, åtgärder, passivitet i tullstället), kommer det att övervägas av den högre tullmyndigheten inom två månader från dagen för mottagandet av tullmyndigheten som är behörig att behandla klagomålet. I detta fall kan tidsfristen för behandling av klagomålet förlängas med en månad. 

Klagomål accepteras endast skriftligt och måste innehålla

  • namn på den tullmyndighet vars beslut klagas på;
  • namnet på den juridiska personen eller efternamnet, förnamnet, den sökandes patronym.
  • adress (plats);
  • skatteidentifikationsnummer (TIN);
  • innehållet i överklagandebeslutet, handlingen eller underlåtenheten och skälen för den som lämnar in klagomålet anser att hans rättigheter kränks.
Chefer som agerar på organisations vägnar utan fullmakt behöver inte lämna in ingående dokument tillsammans med klagomålet, liksom dokument som bekräftar deras officiella ställning.

Det klagomål som lämnats in av representanten måste åtföljas av original eller bekräftade kopior av handlingar som bekräftar hans myndighet, detta kommer troligtvis att vara en fullmakt. Det bör fastställa rätten att överklaga beslut, handlingar eller passivitet inom tullområdet.

Ett beslut av tullmyndigheten att vägra att behandla ett klagomål förhindrar att ett klagomål om samma ämne återinlämnas. Undantag är fall som innebär att sökanden inte uppfyller kraven för klagomålens form och innehåll, liksom med bristande inlämnande av handlingar som bekräftar uppgifterna för den person som lämnade in klagomålet.

Tullmyndighetens beslut om vägran att behandla klagomålet samt om vägran att avbryta verkställandet av det överklagade beslutet av tullmyndigheten kan endast överklagas vid domstol, eftersom det inte finns något alternativ att överklaga dessa beslut enligt lag nr 289-ФЗ.

Om det inlämnade klagomålet återkallas kommer du inte att kunna skicka in ett klagomål om samma ämne till tullmyndigheten.

Efter att ha fattat ett beslut om klagomålet skickas en kopia av beslutet till den sökande med registrerad post inom tre arbetsdagar efter det att beslutet fattades.

Ansökan om möjligheten att återställa tidsfristen för överklagande i händelse av underlåtenhet,  lämnas endast skriftligt, i form av ett oberoende dokument tillsammans med klagomålet, eller kan ingå i klagomålstexten. Ansökan måste åtföljas av handlingar som bekräftar skälen till att tidsfristen för överklagande saknas.

Redan från år 1 från januari 2022 kommer det att vara möjligt att lämna in ett klagomål elektroniskt.

Vi hjälper dig, lämna ett klagomål, förbereda nödvändiga handlingar, vidarebefordra dem till en högre tullmyndighet och övervaka klagomålsförloppet.
Rapportera tullen

 För att börja arbeta måste du skicka oss alla tillgängliga dokument (tullbeslut, tullkvitto, varudeklaration, försäljningsdokument etc.) kommer vi att granska alla skickade dokument och svara dig om det är vettigt att överklaga i ditt fall.

 Om ett avdelningsklagomål inte hjälper är vi redo att överklaga tullmyndigheternas beslut i domstol och representera dina intressen.